Sözleşme Ve Kullanım Şartları

SÖZLESME VE KULLANIM ŞARTLARI

SEND IT GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ
İş bu Gizlilik Bildirimi, tüketiciler hakkında topladığımız bilgi çeşitlerini, bu bilgileri nasıl kullanabildiğimizi ve kimlerle paylaşabildiğimizi ortaya koyar. Bildirim ayrıca, kişisel bilgileri korumak için aldığımız tedbirleri de açıklar. Ayrıca, (1) hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişmeyi veya bunları değiştirmeyi, (2) bize daha önce verdiğiniz izinleri geri almayı, (3) size bazı iletişim mesajları göndermemizi reddetmeyi ve (4) gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınızı yanıtlamamızı bizden nasıl talep edebileceğinizi de anlatır.
Politika, Kapsam ve Amaç
SEND IT Lojistik ve Yazılım hizmetleri ltd.şti (Bundan sonra “e-send it ” olarak anılacaktır.) Yönetim Kurulu ve yönetimi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve e-send it tarafından verileri işlenen bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt etmektedir. Yönetim Kurulu bu amaçla, uygulanmak ve geliştirilmek üzere yazılı bir kişisel veri koruma politikası ve sistemi benimsemiştir.
Kapsam
Politika hükümleri, e-send it ‘in faaliyet konuları ve çalışma alanlarında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi sistemlerini ve alt bilgileri, kontratları, çevre ve fiziksel alanları ve tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu politika e-send it’in tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma personelini, ziyaretçileri, üçüncü kişileri, stajyer ve sözleşmeli personeli kapsamaktadır.
Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin Amaçları
Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin amacı, e-send it’in kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, e-send it’in kabul edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının tesis edilmesi; e-send it’in kişisel verilerin korunması alanındaki sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır e-send it, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma ilkelerine uyacaktır.
e-send it’in benimsediği veri koruma ilkeleri şunları içermektedir:
 • 1. Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından açıkça gerekli olması halinde işlemek
 • 2. Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve gereğinden fazla veriyi işlememek
 • 3. Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek
 • 4. Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verileri işlemek
 • 5. Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek
 • 6. e-send it tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin envanterini tutmak
 • 7. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak
 • 8. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, e-send it’in hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği süre kadar saklamak
 • 9. Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle ilgili haklarına saygılı olmak
 • 10. Tüm kişisel verileri güvenli tutmak
 • 11. Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın bulunması halinde transfer etmek
 • 12. Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak
 • 13. Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis etmek ve uygulamak
 • 14. Gerektiğinde kişisel veri koruma sistemine taraf olan iç ve dış paydaşları ve bunların e-send it’in kişisel veri koruma sistemine ne ölçüde dahil olduklarını belirlemek
 • 15. Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve sorumluluklara sahip personel / leri belirlemek
Bildirimler
 • 1. e-send it, veri sorumlusu olduğu ve bu sıfatla hangi kişisel veri kategorilerini işlediği konularında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nu (“KVK Kurulu”) bilgilendirir.
 • 2. e-send it, kişisel veri envanterinde işlediği tüm kişisel veri kategorilerini belirler. Bildirim KVK Kurulu’nca belirlenecek usul ve yöntem uyarınca yapılır ve yapılan bildirimin bir kopyası e-send it tarafından saklanır.
 • 3. Gerekmesi halinde bildirimler periyodik olarak tekrarlanır.
 • 4. KVK Kuruluna yapılan bildirimde meydana gelebilecek potansiyel değişiklikleri tespit etmek amacıyla e-send it’in veri işleme faaliyetleri ve bunlardaki değişiklikler yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekmesi halinde KVKK Kurulu bilgilendirilir.
 • 5. e-send it’in tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma personellerini, stajyer ve sözleşmeli personelin bu politikayı ihlal edici her türlü eylemine e-send it’in disiplin mevzuatı uygulanacak ve söz konusu ihlalin suç veya kabahat oluşturması halinde durum en kısa süre içerinde ilgili makamlara bildirilir.
 • 6. e-send it’in kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm ortakları ve e-send it ile birlikte çalışan tüm üçüncü taraflar bu politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir. Hiçbir üçüncü taraf, kişisel verilerin korunması konusunda en az e-send it’inki kadar güçlü standartlara sahip yükümlülükleri ve bunlara ilişkin e-send it’in denetim hakkını içeren yazılı bir gizlilik anlaşması yapılmaksızın e-send it tarafından işlenen kişisel verilere erişim sağlayamaz.
Tanımlar
Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, Anonim hâle getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Özel nitelikli (hassas) kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, KVKK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Görev ve Sorumluluklar
e-send it KVKK uyarınca veri sorumlusudur. Üst Yönetim, yönetici ve denetçi pozisyonlarında olanlar başta olmak üzere tüm personeller, e-send it bünyesinde kişisel verilerin işlenmesinde doğru uygulamaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesinden ve ayrıca bireysel görev tanımlarında yer verilmiş bu konuya ilişkin diğer yükümlülüklerden sorumludur. KVK Komitesi, kişisel veri koruma sisteminin yönetilmesi ve KVKK ve sair ilgili mevzuata uyumun sağlanması ve belgelenmesi konularında görevli birim olarak kurulmuştur ve bu konularda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
KVK Komitesi
KVK Komitesi üyeleri yönetim kurulu tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatı ve uygulamaları konularında uzmanlık ve tecrübe sahibi olmaları dikkate alınarak atanır ve doğrudan Yönetim Kurulu’na rapor sunar.
KVK Komitesi Görev ve Sorumlulukları
Komite, Yönetim Kurulu’nu Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı ve gelişmeler konusunda bilgilendirmelidir. Komite, e-send it’in politikalarının ve prosedürlerinin güncel olduğunu ve veri işleme denetimlerinin planlandığı takvime uygun olarak yapıldığını ve bunların ilgili mevzuatla uyumluluğunu sağlamakla sorumludur. Komite kişisel veri koruma konularında tüm ilgili personelle birlikte hareket eder.
Komitenin ana görev ve sorumlulukları şunlardır:
 • • e-send it, ilgili partnerleri ve destek hizmeti sağlayan tedarikçilerine kişisel veri koruma mevzuatı ve uyum konularında bilgi ve tavsiye vermek.
 • • e-send it personeline kişisel veri koruma mevzuatı uyarınca sahip oldukları yükümlülükler konusunda bilgi ve tavsiye vermek.
 • • e-send it’in veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri koruma mevzuatı ile uyumluluğunu gözlemlemek.
 • • e-send it’in kişisel veri koruma politikası ve ilgili prosedür ve süreçleri geliştirmesine ve sürdürmesine katkı sağlamak.
 • • Kişisel veri koruma mevzuatına uyum bağlamında e-send it içinde sorumlulukları tayin etmek.
 • • Kişisel veri işleme süreçlerine dahil olan tüm personel için gerekli eğitim ve farkındalığın verilmesini sağlamak.
 • • Düzenli denetimler yaparak Kişisel veri koruma mevzuatı ile uyumu gözlemlemek ve Yönetim Kurulu’na raporlamak.
 • • KVK Kurulu ile iş birliği ve irtibat halinde hareket etmek.
 • • KVK Kurulu nezdinde e-send it’in irtibat noktası ve temsilcisi olarak işlev görecek sorumluları belirlemek.
 • • Kişisel veri ihlali olaylarının ve soruşturmalarının Kurul’a bildirilmesi için resmi prosedür geliştirmek.
 • • İş sürekliliği planı sürecinde katkı sağlamak.
 • • Kurumsal kayıtların saklanması konusunda bilgi ve tavsiye vermek.
 • • e-send it bünyesinde kişisel verilerin hangi ölçekte toplandığını, tutulduğunu ve kullanıldığını ve bunların ilgili mevzuata uygun olarak saklanma koşularını temin etmek.
 • • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygunluk, makullük, güvenlik uygulamaları ve gerekli olabilecek diğer kontrollere ilişkin gözetim ve değerlendirmeleri yapmak.
 • • Kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamaya yönelik kontrolleri belirlemek ve uygulamak, gerekli olabilecek ilave kontrolleri önermek.
 • • e-send it içinde kişisel veriler bakımından potansiyel risk oluşturduğu konuları ve ilgili önerilerini Yönetim Kurulunun gündemine sunmak.
KVK Komitesi e-send it’in kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili tüm sistemlerde denetleme yetkisine sahiptir. KVK Komitesi görevlerini yerine getirirken tüm personelden sistemlere ve kayıtlara erişim dahil olmak üzere iş birliği sağlama talebinde bulunabilir. Bu iş birliğinin sağlanmaması durumunda Komite durumu Yönetim Kuruluna rapor eder. e-send it’in kişisel veri işleyen tüm personeli Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun davranmak sorumluluğundadır. İnsan Kaynakları birimi, tüm personelin kişisel verilerin korunması alanında sahip olduğu sorumlulukları bilmesi ve gerekli farkındalığa sahip olması için gerekli bildirim ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. e-send it personeli, e-send it’e kendileri tarafından sağlanan veya kendilerine ilişkin olan tüm kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.
Veri Koruma İlkeleri
 • Tüm kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıdaki veri koruma ilkeleriyle uyumlu olarak yapılmalıdır. e-send it’in politika ve prosedürleri bu ilkelerle uyumluluğu sağlamayı amaçlamaktadır:
 • • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf bir şekilde işlenir. Bu doğrultuda e-send it gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin, veri toplama kanallarında ve ilgili alanlarda aydınlatma metni/gizlilik bildirimlerine yer verir. e-send it tarafından kimlere ilişkin hangi verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin açık ve anlaşılabilir bilgilerin yer aldığı bu bildirimlerin yer alacağı ve ilan edileceği alanlar belirlenir. Bu bildirimlerde şu hususlara yer verilir:
 • • e-send it’in veri sorumlusu olarak kimliği ve iletişim bilgileri,
 • • İşlenen kişisel veri türleri,
 • • Kişisel verinin işlenme amaçları,
 • • Kişisel verinin öngörülen saklama süresi,
 • • Veri sahibinin hakları,
 • • Verinin paylaşılabileceği üçüncü taraflar.
Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenebilir. Kişisel veri envanterinde kişisel verilerin işlenme gerekçeleri/amaçları belirlenir ve kişisel veriler başka bir hukuki gerekçe veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın belirtilen amaç dışında kullanılamazlar. Bir kişisel verinin kişisel veri envanterinde belirtilmiş amaçlar dışında kullanılmasını gerektiren koşulların doğması halinde, bu durum ilgili personel/birim tarafından KVK Komitesine bildirilir. KVK Komitesi yeni amacın uygunluğunu denetler ve gerekliyse veri sahibinin yeni amaçla ve yeni veri işleme faaliyeti konusunda bilgilendirilmesini sağlar. Kişisel veriler uygun ve ilgili olmalı, amaçla sınırlı ölçüde işlenmelidir. e-send it işleme amacı için açıkça gerekli olmayan kişisel verilerin toplanmamasını ve işlenmemesini sağlamakla yükümlüdür. e-send it periyodik olarak, kişisel veri envanteri üzerinden işlenen verilerin uygunluğunu ve ilgili olduğunu denetler. e-send it yıllık bazda yapacağı/yaptıracağı iç denetim/ dış denetim ile tüm veri işleme yöntemlerinin uygun ve ilgili olduğunu denetler. e-send it, uygun ya da ilgili olmadığı veya işleme amacı bakımından gereğinden fazla olduğunu tespit ettiği kişisel veriler bakımından veri işleme faaliyetinin durdurulmasından ve işlenmiş verilerin saklama ve imha prosedürü uyarınca güvenli bir şekilde imha edilmesinden sorumludur. Kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır. Uzun süre boyunca tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği gözden geçirilmelidir. İnsan Kaynakları, biriminin yöneticisi tüm personelin, kişisel verilerin doğru ve güncel olarak toplanması ve tutulması konusunda eğitilmesinden sorumludur. Personele ilişkin tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği, ilgili personelin kendi sorumluluğundadır. Personeller/ müşteriler ve diğer ilgili kişiler işlenen kişisel verilerin güncellenmesi için e-send it’i konusu kaydın düzeltilmesi ve güncellenmesi ilgili birimin sorumluluğundadır. KVK Komitesi veri envanteri üzerinden, işlenen verinin türü, saklama süresi ve miktarı üzerinde yapacağı değerlendirme ile belirli verilerin doğruluğunun veya güncelliğinin gözden geçirilmesi için ilgili birime talimat verebilir. Kişisel veriler, yalnızca veri işleme amacı bakımından gerekliyse işlenmelidir. Kişisel verilerin Back-up vb. gereklilikler nedeniyle gerekli sürenin ötesinde saklanması durumunda veri güvenliği zafiyeti durumlarında bireylerin hal ve özgürlüklerinin korunması için kişisel veriler şifrelenmeli veya anonimleştirilmeli/maskelenmelidir. Kişisel verilerin Saklama ve İmha Politikası uyarınca belirlenmiş sürelerin sonrasında işlenmesi için KVK Komitesinin yazılı onayına bağlıdır.
Veri Sahiplerinin Hakları
Veri sahipleri haklarındaki e-send it nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir: Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Veri sahipleri, kişisel verilerine erişme ve yukarıda sayılan haklarını kullanma talebinde bulunabilirler. Bu talepler hakkında 30 gün içerisinde cevap verme işlemi yerine getirilir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler Talep Yönetim Prosedürü uyarınca gerçekleştirilir. Veri sahipleri taleplerini KVKK Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle genel merkezimize elden teslim ederek, “Şehit Cwngiz Topel Mahallesi İncesu Caddesi No:171/A Mamak/ANKARA” adresine, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla kimlik teyidi yapmak suretiyle veya [email protected] adresine kayıtlı e-posta adresi üzerinden iletebilirler.
Veri sahibi başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. e-send it , e-send it’in tüm personeli, görev tanımı ne olursa olsun kendisine yönelmiş veri sahibi erişim taleplerine yönelik olarak doğru başvuru yöntemi konusunda veri sahiplerini yönlendirmekle yükümlüdür. e-send it personeli, veri sahiplerinden gelecek talepler konusunda nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.
Açık Rıza Alınması
e-send it, veri sahibi tarafından belirli veri işleme faaliyetlerine ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle, hakkında veri işlenmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan, yazılı/sözlü beyan veya açık doğrulayıcı eylemle açıklanan, rızayı açık rıza olarak kabul etmektedir. Hassas veriler bakımından açık rıza mutlaka yazılı olarak alınır. Açık rıza veri sahibi tarafından her zaman geri alınabilir. Açık rıza, açık rıza formu şablonu veri sahibine imzalatılarak veya veri sahibiyle yapılacak sözleşme veya elektronik formda bu şablonda yer alan unsurlara yer verilmesi suretiyle alınabilir. Personeller, personel adayları ve müşterilere ilişkin rutin olarak işlenen kişisel veriler bakımından açık rıza, ilgili sözleşme veya formlar aracılığıyla alınır. Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetinin süreklilik arz edecek veya tekrarlanacak olması halinde ilgili birimce tek bir liste halinde açık rızası alınmış kişilerin listesi tutulur. Bu listenin güncelliği ve doğrulu ilgili birimin sorumluluğundadır. Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetine ilişkin açık rıza formları veya diğer ilgili ispat araçları ilgili birimce saklanır.
Veri Güvenliği
Tüm personel, e-send it tarafından işlenen ve kendi sorumluluklarında olan kişisel verilerin güvenli olarak tutulmasını sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin güvenliği, e-send it’in KVK Politikası bu politikaya bağlı dokümanlar uyarınca sağlanır. Kişisel verilere ilişkin bilgi güvenliği olayları e-send it tarafından en kısa süre içerisinde KVK Kuruluna ve ilgili kişiye bildirilir.
Veri Paylaşımı
8.1 Kişisel veriler ancak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna göre kişisel verilerin paylaşılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin bulunması aranır:
 • • Veri sahibin açık rızasının alınmış olması.
 • • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • • e-send it ’in taraf olduğu ya da olacağı bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • • e-send it’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • • e-send it’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, e-send it’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel veriler, ancak yukarıdaki koşulların sağlanması ve hedef ülkede yeterli korumanın bulunması ve veri sahibinin bu aktarım konusunda açık rızasının alınması koşuluyla yurtdışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli korumanın bulunduğu ülkeler listesi dikkate alınır. Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olduğunda KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca KVK Kurulu nezdinde gerekli izin ve bildirimleri sağlar.
 • Yasal bir dayanak veya hukuki yükümlülük olmaksızın düzenli bir veri paylaşma ilişkisinin söz konusu olması halinde, söz konusu tarafla veri paylaşımının koşullarını belirleyen bir KVKK Taahhütnamesi yapılır. KVKK Taahhütnamesi minimumda şunları içerir:
 • • Verinin işlenmesine ilişkin genel ilkeler;
 • • Veri güvenliği tedbirleri;
 • • Paylaşılan verilerin tutulma süresi;
 • • Veri sahibinin hakları, erişim talepleri, başvuru ve şikâyetlere cevap verme prosedürleri;
 • • Paylaşım sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdirilmesinin gözden geçirilmesi ve Sözleşmeye uyulmaması veya personelin bireysel ihlalinden dolayı sorumluluk ve yaptırımlar
Kayıtların Yönetimi
İşlenme amaçları için gerekli süresi dolan veya veri sahibinin haklı talebi üzerine kişisel veriler, veri sahibi gerçek kişi tespit edilemeyecek şekilde ve Saklama ve İmha Politikası uyarınca anonimleştirilir veya silinir veya imha edilir. Kişisel veriler, işlenme amaçları için gerekli süreden fazla tutulamaz. Kişisel veri içeren kayıtların sınıflandırılması ve bunlara ilişkin saklama süreleri Saklama ve İmha Politikası uyarınca belirlenir.
Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Bu Gizlilik Bildirimi hakkında soru veya yorumlarınız varsa ya da hakkınızdaki bilgileri veya tercihlerinizi güncellememizi isterseniz, lütfen E-Posta Uygulamasını kullanarak e-posta aracılığıyla bizimle iletişime geçin ( [email protected] )

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İş bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) bu web sitesinin (“Site”) ve burada sunulan yazılımların ve hizmetlerin (“Hizmet(ler)”) kullanımını düzenlemektedir. Sözleşme, Kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. İş bu Sözleşme, kullanıcının münferit abone, tek bir şirket veya kuruluş (“Kullanıcı(lar)”) olması farketmeksizin Kullanıcı ve e-send it arasında gerçekleşen yasal bir sözleşmedir. Kullanıcı, web sitemize üye olmakla birlikte, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmiş olup Kullanıcı Bilgilerinin, aşağıda verilen e-send it Gizlilik Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde toplanmasını ve kullanılmasını da kabul etmiş sayılacaktır. www.e-sendit.com/gizlilik-sozlesmesi/ Eğer kullanıcı; bir şirket, kuruluş veya tüzel kişi adına bir hesap açıyor veya kullanıyorsa: (i) iş bu sözleşmeyle bağlı olacak şekilde o kurumun yetkili temsilcisi olduğunu; (ii) iş bu sözleşmeyi okuduğunu; (iii) anladığını (iv) tüzel kişi adına onayladığını kabul ve taahhüt etmiş olacaktır.
1) Hizmetin Tanımı
İşbu site ve burada sunulan hizmetler Send It Lojistik ve Yazılım Sistemleri Limited Şirketi’ne (kısaca “e-send it”) ait olup, perakendecilikle uğraşanlar için sipariş karşılama sürecini kolaylaştıran web tabanlı bir nakliye çözümüdür. Popüler pazarlara ve alışveriş platformlarına gerçek zamanlı entegrasyonlarla, sipariş alma ve toplu etiket oluşturmadan müşteri iletişimine kadar her türlü faaliyeti gerçekleştirmektedir. Gelişmiş özelleştirme seçenekleri, e-send it’in işletmelere istenilen sayıda kullanıcı veya konumla uyum sağlamasını destekler. e-send it’in sadece yazılımını kullananlar “Abone Kullanıcılar”, yazılım dışında sunulan lojistik hizmetinden de faydalananlar ise “Özel Kullanıcılar” olarak adlandırılmaktadır. Her iki kullanıcı türünün tabi olduğu ücret ve koşullar birbirinden farklıdır
2) Site ve Hizmete Dair Genel Bilgiler
2.1. e-send it, Site’deki bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak, gösterilen tüm çabalara rağmen ortaya çıkan yazım ve sistem hatalarından e-send it sorumlu değildir. Kullanıcı, Hizmet’e erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. 2.2. e-send it Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 2.3 e-send it hesapları feshedebilir, Hizmete gönderilen tüm içeriği veya bilgileri silebilir ve / veya herhangi bir sebepten dolayı Hizmet’in (veya Hizmet’in herhangi bir kısmının veya özelliğinin) kullanımını veya erişimini herhangi bir zamanda, kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak engelleyebilir. e-send it’nın herhangi bir sebepten ötürü e-send it'da yer alan herhangi bir hesabı (tamamen veya kısmen) feshetmesi kendi inisiyatifindedir. Ayrıca, e-send it, herhangi bir Kullanıcı verisinin görüntülenmesini durdurma hakkı da dahil olmak üzere Hizmet’in herhangi bir yönünü durdurma hakkını saklı tutar. 2.4. Site diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir ("Bağlantılı Siteler"). Bağlantılı Sitelerde, e-send it’nın herhangi bir kontrolü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 2.5. Taşınması Türk veya ilgili ülke mevzuatlarına göre yasaklanmış bulunan ürünlerin gönderilmesi talepleri karşılanmayacak olup e-send it’nın söz konusu hallerde Siteye ve ilgili hizmetlere erişimi engelleme hakkı bulunmaktadır. 2.6. e-send it, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, e-send it’nın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. 2.7. e-send it, kullanıcıyı bilgilendirmeden gerekli gördüğü sistem değişikliklerini, güncellemelerini ve kısıtlamalarını değiştirme hakkını saklı tutar.
3) Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. e-send it’nın sunduğu Hizmetler’den yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Site kapsamında gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 3.2. Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek ve aynı zamanda bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal e-send it’ya bildirecektir. 3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, e-send it’nın, kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu şirketler ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler e-send it bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Kullanıcı, içerik ve diğer bilgilerin e-send it veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.
4) Fikri Mülkiyet Hakları
4.1. Kullanıcı, Site’de ve verilen Hizmet’te tüm fikri mülkiyet haklarının e-send it’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder. 4.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi dahilinde e-send it tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, e-send it’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
5) Mücbir Sebepler
e-send it, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu sözleşmeden ve gizlilik politikasından doğan yükümlülüklerinden herhangi birini tam olarak ve zamanında ifa edememekten dolayı sorumlu değildir. Böyle bir hususun varlığı halinde e-send it’nın herhangi bir tazminat sorumluluğu doğmayacaktır.
6) Ücretler ve Vergiler
Aşağıda belirtilen ücretler e-send it’ya abone olan (sadece yazılımı kullanan) kullanıcılar için geçerli olacak olup, e-send it özel kullanıcıları (E-send it’nın hem yazılım hem kargo hizmetinden faydalananlar) için farklı ücretler belirlemek hakkını haizdir. Bunların dışında kullanıcıların özel kullanıcı ve abone kullanıcı olarak ayrı kategorilerde değerlendirilmesi tamamiyle e-send it’nın kendi inisiyatifinde olup zaman içinde bir kullanıcının özelden aboneye, aboneden özele şeklinde sahip olduğu kullanıcı statüsünün değiştirilmesi de yine e-send it’nın tasarrufundadır. 6.1 Hizmet ile ilgili ödeme ve vergi gibi ücretlerin geçerli bir ödeme yöntemiyle ve zamanında ödenmesinden Kullanıcı sorumludur. Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretler ABD Doları cinsindendir. Tüm ödemeler Hizmet içerisinde belirtilen yöntemlerle yapılmalıdır. Tüm ücretler ve masraflar tarafımızdan alındıktan sonra kazanılır ve (a) açıkça belirtildiği durumlarda ve / veya (b) yürürlükteki yasaların gerektirdiği haller dışında, iade edilemez. 6.2 Kullanıcı satış, kullanım veya katma değer vergisi gibi Hizmet'i kullanmasına dair öngörülen herhangi bir devlet vergisini ödemekle yükümlüdür. e-send it'in bu tür vergileri tahsil etmek zorunda olduğu ölçüde, geçerli vergi, faturalandırma hesabına eklenecektir. 6.3 Seçilen ödeme yöntemi hesabını tahsil etme yetkisi, Hizmet içindeki tercihler iptal edinceye veya değiştirilinceye dek yürürlükte kalacaktır; Ancak, böyle bir bildirim, e-send it'in makul bir şekilde harekete geçmesinden önce sunulan ücretleri etkilemeyecektir. 6.4 e-send it, Hizmet için herhangi bir ücret veya ücret sınırını veya miktarını değiştirme ve Kullanıcılarına önceden bildirimde bulunarak yeni ücret veya şartlar oluşturma hakkını saklı tutar. Herhangi bir abonelik süresi için ödenen ücretler peşin olarak ödenir ve tamamen veya kısmen iade edilmez. 6.5 Hizmet iptal edilmediği müddetçe aylık abonelikler her ayın sonunda, yıllık abonelikler ise her yıl dönümü bitiminde otomatik olarak yenilenecektir. 6.6 Yıllık abonelikler için, yıllık yenileme tarihinden en az 30 gün önce, aboneliğin iptal edilmek istendiği bildirilmelidir. Aylık abonelikler için ise yedi (7) gün öncesinde bildirim yapmak gerekmektedir.
7) Sözleşmenin Sonlandırılması
7.1. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. 7.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 7.3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

E-SEND IT TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ
SEND IT Lojistik ve Yazılım Hizmetleri Ltd.Şti. (“Şirket”), www.e-sendit.com adresli internet sitesi (“Site”) üzerinden, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan hizmetler (“Hizmetler”) kapsamında, ziyaretçiler ve kullanıcılardan (“Kullanıcı/lar”, “Siz”) kişisel veri ve iletişim bilgileri toplamaktadır. Bu metne onay vermeniz halinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Şirket tarafından veyahut Şirket’in iş ortakları tarafından, Site’de veyahut Site dışında sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Bu metne onay vermeniz dahilinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. Metne onay vermemeniz Şirket tarafından sağlanan Hizmetler’i etkilemeyecektir. Kullanıcılar iletişime geçilen her türlü elektronik iletişim kanalı içerisinde, Kullanıcılar’a onayı geri çekme yöntemi tanınacaktır. Bu yöntemi kullanarak tarafınızla ticari amaçla iletişime geçilmesini ücretsiz bir şekilde durdurabilirsiniz.